logo blog
Daftar keagenan tiket? Disini saja. Lengkap, mudah

Tulisan Berjalan Di Bar Dekat Favicon


Letakkan kode berikut sebelum kode </head>:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

msg = "| xxxxxxxxxxxx ";
msg = "| xxxxxxxxxxxx " + msg;pos = 0;
function scrollMSG() {
document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos); pos++;
if (pos > msg.length) pos = 0
window.setTimeout("scrollMSG()",200);
}
scrollMSG();
//]]>
</script>

***** xxxxxxxxxxx ganti dengan tulisan yang diinginkan.

Tulisan Berjalan Dekat Favicon


EmoticonEmoticon